پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملی نفت ایران


این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد. پس از خرید محصول بلافاصله لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و به نشانی ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

قیمت : 170,000 ریال


فرمت پروژه : Word
تعداد صفحات : 60
سایز فونت : 14
خرید پروژه

سیستم حقوق و دستمزد در شركت
ملی نفت ایران
1-1 مقدمه
1-2 اهداف و مزایای سیستم
1-2-الف اهداف
1-2- ب مزایا
1-3 خلاصه
1-3-الف
1-4- روش عملیات
1-4-1 روش مكانیزه فوق العاده ها
1-4-2- فوق العاده هایی كه بصورت دستی عمل می گیرند
1-4-3 فوق العاده های ثابت و متغیر
فوق العاده های متغیر به طور كلی 2 حالت دارند
الف پرداختهای ثابت
فوق العاده های ثابت عمدتاً 2 حالت دارند
ب پرداختهای متغیر
1-4-4 فواصل زمانی پرداخت فوق العاده ها
سالیانه
سه ماهه
ماهیانه
روزانه
ساعتی
1-5- انتقال اطلاعات
1-5-1 اطلاعات ورودی
الف) حذف و قطع پرداخت
مبلغ
ب تغییر و یا اصلاح نرخ فوق العاده
ستون ثابت و متغیر
1-5-2- انتقال اطلاعات – محاسبه و نگهداری اطلاعات
1-6- ضمایم( حقوق پایه )
1-6-الف
1-6-ب
علت پرداخت
شرایط پرداخت
- شماره رمز پرداخت
1-6-فوق العاده بدی آب و هوا
علت پرداخت
شماره رمز پرداخت
نحوه محاسبه
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
نحوه محاسبه
محرومیت از مطب
دور ی از خانواده اقماری
نحوه محاسبه
فوق العاده مأمور پرداخت دستمزد كارگران
شرایط پرداخت
فوق العاده 2 نوبتكاری صبح و عصر
شرایط پرداخت
نحوه محاسبه
فوق العاده اضافه كاری كارمندان
شرایط پرداخت
نحوه محاسبه
بازخرید مرخصی
مقررات مربوط به مرخصی كارمندان
بخش 1-2 وامها
مقدمه
انوع وام
مزایای وامها
تبادل اطلاعات
قسمت درخواست وام
قسمت تضمین وام
قسمت تأیید امور اداری
قسمت اطلاعات مربوط به وام
قسمت دستور پرداخت
قسمت برگ اعلام وام كارمندان
وامها
خلاصه
محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا
محاسبه فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی برای یكماه
محاسبه فوق العاده ویژه
2-1 خالص حقوق
اطلاعات پایه سیستم حقوق
2-2 محاسبه حقوق و فوق العاده ها
2-3 نحوه محاسبه بازنشستگی و بیمه
3 -نحوه محاسبه پس انداز
3) عوارض برق
مالیات بر درآمد
ماده 1- درآمد حقوق
ماده2- درآمد مشمول مالیات حقوق
2-4 نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق
4- مالیات تیر ماه-ریال 2763 =(جمع مالیات پرداختی ماههای قبل 7466 )- 10229
2-5 محاسبه خالص حقوق
صورت حساب حقوق
عنوان
شماره گزارش
تاریخ
مأخذ
شرح
بدهكار / بستانكار
جمع ستونها
مانده صورتحساب
تذكر
1-عنوان گزارش
2-متن گزارش
3-جمع ستونهای منابع .
حسابداری حقوق
اهداف و مزایا
الف اهداف
ب مزایا
الف خلاصه
عملیات حسابداری
5-4-3- ذخیره های سالیانه
5-4-4- ذخیره های ماهیانه
5-6-5 حساب حق بیمه كارمندان
7-6-6 حساب پس انداز كارمندان
5-6-8 حساب عوارض برق كارمندان ایرانی/ خارجی
5-6-20 ذخیره های پایان سال
نحوه محاسبه
بخش 3 محاسبات دستمزد كارگران
نحوه تهیه برگ حضور و غیاب و ارسال به واحدها
- نحوه تهیه برگ حضور و غیاب / ارسال به واحدها
افزایش /كاهش دستمزد كارگران
نحوه كسر دستمزد بابت ساعات دیر كرد
كارگرانی كه برگ حضور و غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود
1- محاسبه دستمزد در ایام تعطیل كارگر روز كار( رمز پ/ب 205 )
2- محاسبه دستمزد ایام استراحت كارگر نوبتكار( رمز پ/ب 201)
3- محاسبه دستمزد ایام تعطیل كارگر نوبتكاری( رمز پ/ب 205)
1- محاسبه اصل دستمزد ایام كار ( كارگران روزكار عادی و نوبتكاری ) – رمز پ/ ب 201
2- محاسبه دستمزد ایام پنجشنبه، جمعه روزكاران عادی – روز 201
بخش 4 تعدیلات ایام دستمزد كارگران
نحوه تكمیل برگ تعطیلات ایام دستمزد
بیماری كارگران
محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری
بخش5 مرخصی كارگران
مرخصی با تاریخ ماه گذشته و ماه جاری
نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی
فوق العاده های در ایام مرخصی
فرمول محاسبه نوبتكاری
بخش6 بازخرید مرخصی
محاسبه بازخرید مرخصی
فوق العاده ها
كلیات
بخش8 جدول انواع فوق العاده های نوبتكاری
فوق العاده مسكن
نحوه محاسبه
بخش10 فوق العاده ترمیم درآمد
فوق العاده عائله مندی
مالیات
نواحی محروم و دور افتاده از كشور
حق بیمه تأمین اجتماعی
حق بیمه كارگرانی كه ازتسهیلات درمانی نفت استفاده مینمایند
حق بیمه كارگرانی كه ازتسهیلات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده می نمایند.
گروه بندی كارگران- محاسبه دستمزد حالات ویژه
خلاصه حالات ویژه كنونی
كارگران زیر پوششی گروه 21
كارگران پیمانی گروه 31
كارگران تعلیقی
كارگران بیكار
كارگران لا علاج
نحوه پرداخت دستمزد كارگران
روش گرد كردن مبلغ دستمزد خالص
اصلاح اشتباهات ویرایش
ویرایش مقابله ای
بودجه
15-1 تعریف بودجه
15-2 هدف بودجه
15-3 روشهای مختلف بودجه
15-4 مراحل بودجه
15-5 تفاوت بین قسمتهای تشكیل دهنده بودجه
در حسابداری صنعتی
پیش بینی بودجه در سازمانها
15-6 تصویب ( اعلام ) بودجه
اجرا
نظارت
نظارت حین اجرا
15-7 اصول بودجه
بودجه فروش
بودجه تولید
برای بودجه خرید
در شركتهای دولتی
هزینه های جاری
ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها
چگونگی رمز واحد/شركت
عنوان بخش
بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری
هم اكنون انواع حسابهای اصلی و دستمزد كارهای مربوط به هزینه های جاری
شرح انواع حسابهای هزینه های جاری
حساب نوع 10- ( هزینه های جاری)
حسابهای نوع 12 الی 17 ( دستور كارهای تعمیراتی)
منشأ هزینه
بخش 17 فرم ها و اسناد
1- سند پرداخت
2- رسید وجه
3- سند روزنامه
4- اعلامیه بدهكار
5- اعلامیه بستانكار
منابــع و مأخــذ


پروژه‌های مرتبط :

بازگشت به ابتدای صفحه