پروژه مالی انبارداری 1


این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد. پس از خرید محصول بلافاصله لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و به نشانی ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

قیمت : 190,000 ریال


فرمت پروژه : Word
تعداد صفحات : 90
سایز فونت : 14
خرید پروژه

پیشگفتار

فصل اول کلیات

انبارها
كدینگ در شركت
نحوه ورود و خروج كالا از انبار
نحوه ورود جنس به انبار
نحوه خروج جنس از انبار
فرمهای مورد استفاده در انبارها
1- حواله
2- رسید
3- برگشت رسید
4- فرم برگشت كالا
انبارگردانی
1- كنترل اجناس
2- تگ گذاری
3- شمارش اول
جمع آوری برگه های شمارش
لیستهای مغایرت

فصل دوم – شناسائی انبار

مقدمه
در نظام انبارداری و نگهداری كالاها با سه روش سروكار است
هدف و اهمیت انبارداری صحیح
انبار و انواع آن
1- تعریف
2- انواع انبارها
1-2- از نظر نوع كالاهایی كه درانبار نگهداری می شود
2-2- انواع انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل
3-2- انبار از نظر فیزیكی یا شكل ساختمانی
1-انبارهای پوشیده
2- انبارهای سر پوشیده
3- انبارهای باز یا انبار فضای باز
3- نقش انبار
نگهداری كالا
4- منابع ورود كالا به انبار
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی
1-انبارهای تولید
مواد و قطعات مختلف مورد نیاز سازمان صنعتی حداقل در سه مكان جمع و انباشته می شود
2- انبار محصول
موجودیهای انبار ( انواع انبار )
1- مواد تولیدی ( مواد خام اولیه )
2- كالای نیم ساخته ( كالای در جریان ساخت )
3- محصول یا كالای ساخته شده
4- اجناس خریداری شده برای فروش
5- مواد غیر تولیدی ( مواد و لوازم مصرفی و ملزومات اداری )
6- لوازم و قطعات یدكی ماشین آلات
7- ابزار آلات و قالبها منظور از ابزار آلات یا افزارآلات
8- اجناس و لوازم اسقاطی و ضایعات مواد
محل سازمانی و تشكیلات داخلی انبار
1- نقش و وظیفه انبار
شكل شماره2/1- نمودار سازمانی انبارهای یك سازمان
2- موقعیت سازمانی انبار در سازمانهای بازرگانی و سازمانهای دولتی
3- مشاغل موجود انبار
مشخصات انباردار
2- كالای نیم ساخته ( كالای در جریان ساخت )
3- محصول یا كالای ساخته شده
4- اجناس خریداری شده برای فروش
5- مواد غیر تولیدی ( مواد و لوازم مصرفی و ملزومات اداری )
6- لوازم و قطعات یدكی ماشین آلات
7- ابزار آلات و قالبها منظور از ابزار آلات یا افزارآلات
8- اجناس و لوازم اسقاطی و ضایعات مواد
محل سازمانی و تشكیلات داخلی انبار
1- نقش و وظیفه انبار
شكل شماره2/1- نمودار سازمانی انبارهای یك سازمان
2- موقعیت سازمانی انبار در سازمانهای بازرگانی و سازمانهای دولتی
3- مشاغل موجود انبار
مشخصات انباردار
انباردار واقعی به كسی گفته می شود كه دارای مشخصات زیر باشد
اهم وظایف انباردار
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار
در خصوص كالاها باید نكات زیر مورد توجه قرار گیرد
واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام
وظایف واحد كنترل انبار


فصل سوم –طبقه بندی کالاها

مفهوم طبقه بندی و ضرورت آن
محاسن طبقه بندی كالاها
خصوصیات طبقه بندی صحیح
اطمینان
سرعت
سهولت
قابلیت انعطاف
مبانی طبقه بندی كالا
بر حسب نوع و مشخصات كالا
برحسب تاریخ
بر حسب حروف الفبا و نام
بر حسب واحد سازمانی مصرف كننده یا مراحل تولید
بر حسب منطقه جغرافیایی
كدگذاری كالاها
تعریف و اهمیت كدگذاری
ضرورت و شرایط كدگذاری
خصوصیات یك نظام كدگذاری مناسب
یك نظام كدگذاری مناسب دارای خصوصیات زیر می باشد
1- قابلیت بسط و گسترش
2- دقیق بودن
3- مختصر و كوتاه بودن
4- مناسب و راحت بودن
5- مفهوم داشتن
6- عملی بودن
علل استفاده از نظام كدگذاری
1- تسریع ارتباطات سازمانی
2- ایجاد سهولت در تنظیم فرمها
3- كاهش اشتباهات
4- كمك به استاندارد كردن كالاها
5- تسهیل عملیات انبارداری
6- كمك به عملیات خرید
7- كمك به امور مالی
8- كمك به مكانیزه كردن نظامها
شكل زیر فلوچارت طراحی یك نظام كدگذاری را نشان می دهد .
روشهای كدگذاری
الفبایی
شماره گذاری ساده
شماره گذاری مركب
الفبا – شماره
نیمونیك
كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها
كد میله ای ( خط نما )
موارد استفاده از كدهای میله ای
خطوط تولید
انبارها
فروش
كارتهای شناسایی
امنیت مراكز سری
استقرار كالاها در انبار
كد محل كالا
چیدن و استقرار كالاها در انبار
رعایت اصول مربوطه
1- میزان استفاده
2- وجه اشتراك
3- اندازه و مشخصات فیزیكی
استفاده از فضای بالاسری
استفاده از فضای بالاسری
استفاده از فضای خارج ساختمان
رعایت اندازه و شكل اجناس
4- استقرار عمودی
5- در نظر گرفتن زمان مصرف
6- در نظر داشتن محل توزین و اندازه گیری
7- فاصله كافی بین قفسه ها
وسایل كار در انبار
نظامهای خروج كالا از انبار
1- نظام اولین صادره از اولین وارده یا FIFO
روشهای فایفو
روش كارتی
روش مساحت دو برابر
روش قوه ثقل
2- نظام اولین صادره از آخرین وارده یا LIFO
روشهای انبار كردن كالا
ظروف
قفسه بندی
طبقات پایه دار
روی هم چیدن
محفظه های متحرك
انبار بالاسری

فصل چهارم – نظام نظارت بر انبار

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار
1- دفاتر انبار
دفاتر واردات انبار معمولاً حاوی اطلاعات زیر است
دفتر صادرات
دفتر راهنمای اقلام انبار
دفتر راهنمای اقلام انبار حاوی سه مطلب مهم زیر است
نمونه كارت انبار ( كاردكس انبار )
كاردكس حسابداری
نمونه كارت حساب انبار ( كاردكس حسابداری )
انواع كاردكس
مهمترین فرمهای انبار
1- رسید انبار
نمونه برگ رسید انبار
2-حواله انبار
نمونه برگ حواله انبار
3- درخواست كالا
نمونه برگ درخواست كالا
4- درخواست خرید كالا
نمونه برگ درخواست خرید
5- سفارش خرید
نمونه برگ سفارش كالا
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار
تعریف و اهمیت نظام اطلاعاتی انبار
نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی انبار
وظایف اطلاعاتی انباردار
طراحی فرمهای انبار
نمودار حركت فرمها
نكاتی كه باید در موقع رسم نمودار مورد توجه قرار گیرند
تعریف فرم
فرمهای مورد نیاز انبار
گردش عملیات در سیستم تداركات
دریافت و صدور كالاها
1- رسید كالا به انبار
2- صدور كالا از انبار
روشهای اجرای كار در انبار
عملیات كنترل و امور اداری انبارداری به شرح زیر است
1- ورود كالا به انبار
2- خروج كالا از انبار
عملیات حسابداری خرید و انبار
قبض انبار
روش درخواست و دریافت كالا از انبار
روش صدور و درخواست خرید و ورود كالا به انبار
روش برگشت كالا به انبار

فصل پنجم نظام نظارت بر موجودی

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان
موجودی چیست ؟
آنچه در بدو امر در صنعت و بازرگانی از كلمه موجودی استنباط می شود
هدف و فواید نظارت بر موجودی
هدف
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی
دسته بندی كالاهای مختلف
طبقه بندی كالاها از نظر مصرف
ارزش یابی كالاها
روش ABC
1- A
2- B
3- گروه C
طرز عمل
هزینه های مربوط به موجودی
1- هزینه های سفارش
فرمول و منحنی هزینه سفارش
شكل 1-5 نمایش تغییرات هزینه های سفارش
2- هزینه های نگهداری
فرمول و منحنی هزینه های نگهداری
شكل 2-5 نمایش تغییرات هزینه های نگهداری
3- هزینه خرید
فرمول ومنحنی هزینه های خرید
شكل 3-5 نمایش تغییرات هزینه خرید
4- هزینه كسری
5- مخارج مختلف موجودی
شكل 4-5 نمایش تغییرات مجموع هزینه های موجودی و تعیین نقطه مقدار اقتصادی سفارش
نظام موجودی صفر

فصل ششم شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی

1- مقدار اقتصادی سفارش
2- زمان سفارش
1-روش میزان مقرون به صرفه ( اقتصادی ) سفارش
فرمولهای نظارت بر موجودی
1- فرمول میزان مقرون به صرفه یا مطلوب هر بار سفارش
2- فرمول میزان مطلوب
3- فرمول تعداد دفعات سفارش
4- فرمول فواصل زمانی تهیه كالا
2- نقطه سفارش
1- نمودار موجودی
2- حداقل موجودی
3- حداكثر موجودی
4- نقطه سفارش
عوامل موثر در تعیین موجودی
3- تعیین نقطه سفارش
نمودار حداقل ـ حداكثر
2- از طریق فرمول
مدل وضع موجودی
انبارگردانی

فصل هفتم نحوه انبارگردانی

انبار
تقسیم انبار
سیستم انبار
فرمهای مورد استفاده در انبار
1- رسید ( قبض انبار )
2- حواله انبار
3- برگشت به انبار
4- رسید موقت
5- حواله ( رسید ) مستقیم
6- برگ خروج از انبار
نحوه ورود جنس به انبار
نحوه خروج جنس از انبار
كدینگ ( شماره كالاهای انبار )
حفاظت فیزیكی از انبار
انبار گردانی
جمع آوری برگه های شمارش
لیستهای مغایرت
نحوه انبارگردانی
1- كنترل اجناس
2- تگ گذاری
3- شمارش اول

فهرست منابع


پیشگفتار
منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در كارخانه ، بطور كلی ایجاد روشی سیستماتیك و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به كالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال كنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .
جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممكن است با یكدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد
1) ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل كارخانه برای تبادل اطلاعات .
2) تسریع عملكرد قسمتهای مختلف به كمك طرح فرمهای مناسب .
3) انجاد كنترلهای بهتر در كارخانه .
4) كمك به شناسائی بهتر كالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
5) طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل كـارت انبـار و… ) .
6) طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات كالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
7) نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .
8) سفارش به موقع كالا و به میزان مورد نیاز به آن .
9) افزایش اطلاعات مدیریت از میزان كالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
10) ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .
11) كاهش اشكالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .
12) كاهش هزینه ها و كارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
13) شناسائی كالاهائی كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راكد نگهداشتن قسمتی از سرمایه كارخانه میشوند.


پروژه‌های مرتبط :

بازگشت به ابتدای صفحه